Alla sidor

Utlysning av tillväxtmedel 2020

Direktionen för Boråsregionen beslutade den 14 juni 2019 att genomföra en utlysning av delregionala tillväxtmedel 2020 enligt en ny behovsstyrd tillväxtmodell. Utifrån nämnda beslut genomförs nu en utlysning under perioden 24 juni–6 september.

Projektmedel kan sökas för projekt som bidrar till att uppfylla insatser och mål som identifierats i den analys av näringslivets behov i Sjuhärad som genomförts. De utpekade prioriteringarna och behoven har omvandlats till konkreta insatser där genomförandet kan finansieras med tillväxtmedel. Syftet är att möta de utmaningar som pekats ut i behovskartläggningen.

De utmaningar som identifierats med förslag på insatser är:

  • Innovation och konkurrenskraft
  • Ökat företagande och entreprenörskap
  • Tillgång till lån och krediter
  • Kompetensförsörjning
  • Insatser för att öka Sjuhärads attraktionskraft

 

För mer information se Sök projektmedel på Boråsregionens webbplats eller kontakta regionutvecklare Anna Laang.