Alla sidor

Tematiskt tillägg till översiktsplan

Förslag till tematiskt tillägg till översiktsplan för Marks kommun, med riktlinjer för eventuell exploatering inom vattenskyddsområden är nu föremål för samråd under tiden den 16 november 2020–10 januari 2021. Ett tematiskt tillägg görs för att tillgodose ett allmänt intresse, i detta fall gäller det vattenskyddsområden och dess sårbarhet. Det tematiska tillägget är kommunövergripande och omfattar hela Marks kommun. Förslaget har godkänts för samråd av Kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 oktober 2020.

Samrådsförslaget visas i en interaktiv digital karta där text och kartor är sammankopplade. I denna karta ges möjlighet att lämna synpunkter direkt. Förslaget finns på Marks kommuns hemsida mark.se/top

Synpunkter på förslaget kan lämnas skriftligt per brev till SBF Samhällsutvecklingsenheten 511 80  KINNA eller e-post sue@mark.se senast den 10 januari 2021. Märk yttrandet med 2017-147 212.

Tags: