Alla sidor

Förslag till detaljplan

Förslag till detaljplan för del av Lygnersvider 1:31, Ubbhult, har upprättats av Samhällsutvecklingsenheten. Plan- och byggnadsnämnden har beslutat att genomföra granskning.

Detaljplanen syftar huvudsakligen till att möjliggöra nybyggnation av flerbostadshus och verksamhetsutveckling i Ubbhult. Avsikten är att i enlighet med översiktsplan för Marks kommun samt det planprogram för Ubbhult säkra boende och arbetsplatser på landsbygd.

Klicka här för att se förslaget till detaljplan

Den som har synpunkter på förslaget ska framföra dessa skriftligen senast den 20 september 2020 per brev till:

Plan- och byggnadsnämnden, Detaljplan, 511 80  Kinna

eller till e-post sue@mark.se

För mer information kontakta planarkitekt Emma Blomkvist via telefon 0320 217883 eller e-post emma.blomkvist@mark.se

Tags: